Schepen, zee en havens

Onze expertise

We behandelen niet alleen de klassieke commerciële geschillendossiers inzake transport, scheepvaart en havens, maar wij bieden daarbovenop bijzondere expertise inzake internationale, Europese en nationale maritieme regelgeving, inzake publiek en privaat havenrecht en inzake marien beheer en offshore projecten.

Klassieke maritieme en transportgerichte diensten

Onze expertise omvat o.m.:

 • de begeleiding van contractonderhandelingen m.b.t. bevrachting, vervoer, goederenbehandeling, opslag, berging,…;
 • de afwikkeling van schadegevallen en andere betwistingen (ladingschade en -verlies, aanvaring, schadevaring in waterwegen en havens, berging, averij-grosse, scheepsbeslag in binnen- en buitenland, scheepshypotheek, scheepsverkoop, transportverzekering, havenbehandelingen en opslag, inlandvervoer, binnenvaart, spoorvervoer, luchtvervoer, expeditie, scheepsagentuur, makelaardij,…);
 • advisering en geschillenbehandeling inzake scheepsregistratie, scheepshypotheken, veiligheidsnormering en scheepsclassificatie, maritiem tucht-, straf- en arbeidsovereenkomstenrecht, transportverzekering, en alle andere aspecten van publiek scheepvaartrecht.

Havenrecht en -beleid

We bieden u een bijzondere expertise aan in havendossiers:

 • nationaal havenbeleid en overheidsorganisatie;
 • oprichting en omvorming van havenbesturen en hun filialen;
 • advisering en bijstand in alle zaken betreffende loodsen, slepen, vast- en losmaken, goederenbehandeling, bunkering, scheepsherstelling, afvalophaling, havenbeveiliging, enz., inbegrepen redactie van en onderhandeling over concessies, vergunningen, erfpachten en andere overeenkomsten;
 • toepassing van het mededingingsrecht op havenmonopolies en -tarieven;
 • voorbereiding en onderhandeling over concessies, huurcontracten en andere contracten over de exploitatie van haventerminals, en bijstand bij aanbestedings- en onderhandelingsprocedures;
 • analyse, redactie en aanvechting van commerciële havengebruiken;
 • advisering over havengerelateerde milieuregels;
 • verdediging van overheden en bedrijven in zaken over havenbelastingen en -heffingen;
 • advisering over en aanvechting van regelgeving over havenarbeid (wetten, reglementen, CAO’s);
 • advisering en geschillenbeslechting in zake het recht van toegang van schepen in nood (cf. de zaak van de olietanker Prestige);
 • onderhandelingen over internationale maritieme akkoorden en verdragen over haven- en rivierenrecht;
 • waarborgen van de maritieme toegankelijkheid van havens in zeegebieden;
 • begeleiding van aanvraagdossiers voor markttoegang in zake scheepvaart-, haven, spoor-, luchtvaart, luchthavendiensten.

Marien beheer en offshore projecten

We bieden binnen- en buitenlandse ervaring aan m.b.t.:

 • advisering en procedures over het internationaal statuut van zeegebieden (interne wateren, territoriale zee, aansluitende zone, exclusieve economische zone, continentaal plat, volle zee, diepzeebodem);
 • beheer van toegangsvaarwegen tot havens, inbegrepen vrije doorvaart, onderhoudswerken en heffingen;
 • bouw van kunstmatige installaties en havens in zee;
 • baggerwerken, landwinning, kabellegging en wetenschappelijk onderzoek in zee;
 • begeleiding van concessietrajecten m.b.t. offshore projecten en exploitaties.

Enkele realisaties

Dit zijn enkele dossiers waarin we ons profileerden:

 • behandeling van een belangrijk dispuut over toegang tot de markt voor havensleepdiensten in de haven van Antwerpen (2022);
 • grondige advisering over de herziening van de algemene voorwaarden voor havenconcessies in een van de grootste havens van Europa (2022);
 • analyse en advies over de vergemakkelijking van de grensoverschrijdende riviervaart op de Jamuna (India – Bangladesh) (2022);
 • begeleiding van de Vlaamse omzetting van de Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart (2021-2022);
 • grondige beleids- en wetgevingsadvisering over de versoepeling van de zeegaande binnenvaart in België (2021);
 • grondige beleids- en wetgevingsadvisering over de hervorming van het havenbeheer van Albanië en de bouw van een nieuwe haven (2021);
 • de voorbereiding van het Belgische Scheepvaartwetboek, dat in de plaats is gekomen van Franse en Belgische regelgeving uit 1681, 1807 en 1879;
 • de menigvuldige advisering over de Europese havenwetgeving (finaal aangenomen als Verordening (EU) 2017/352);
 • de voorbereiding van de Vlaamse wetgeving over loodsen en scheepvaartbegeleiding;
 • de aanmelding van publieke haveninvesteringen bij de Europese Commissie;
 • de advisering over de handhavingsbevoegdheden van havenkapiteins en havenmeesters (diverse opdrachten van havenbesturen en private beroepsorganisaties);
 • advisering en procedures m.b.t. de aanrekening door rederijen en haventerminals van detention, demurrage en toeslagen;
 • de aanvechting van monopolies inzake havenarbeid in diverse EU-Lidstaten;
 • de oprichting van de Griekse Havenregulator;
 • de commercialisering van de haven van Limassol (Cyprus);
 • de voorbereiding van concessies en privatisering van haventerminals in Liberia en Zuid-Afrika;
 • de begeleiding van diverse offshore projecten, waaronder advisering over de voorbereiding van windenergieprojecten (diverse Europese landen), de impact op de scheepvaart van windmolenparken in België en Frankrijk, de inrichting van een onderzoeksstation in zee (België), het statuut van de foreshore en de impact ervan op havens (Ierland), baggerwerken in zee (Zuidoost-Azië) en het leggen van nieuwe onderzeese kabels (Caraïbische Zee);
 • internationale verdragsonderhandelingen over het beheer van en de scheepvaart op de Schelde (Europa) en de Mekong (Zuidoost-Azië).