Steden en bedrijven

Onze expertise

We hebben beproefde expertise in huis in zake grondwettelijk recht, administratief recht, overheidsopdrachten en concessies, economisch recht, mededingingsrecht, Europees vrije markt- en staatssteunrecht, handelsrecht, vennootschaps- en verenigingenrecht, ambtenaren- en arbeidsrecht, en alles wat voor onze specialisatie relevant is.

Ons kantoor heeft een sterke ervaring opgebouwd in de sectoren parkeren, stadsontwikkeling, infrastructuur en publiek-private samenwerking.

Onze expertise strekt zich uit over:

 • het onderzoek van, de redactie van en de onderhandeling over nieuwe wetten en reglementen;
 • de verzelfstandiging van nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke diensten (stadsontwikkelings- en patrimoniumbedrijven, parkeerbedrijven, haven- en waterwegbesturen, zee- en rivierloodsbedrijven,…);
 • de redactie en aanpassing van oprichtingswetten en -decreten, oprichtingsbesluiten, statuten, beheersovereenkomsten en tariefreglementen;
 • de redactie en aanpassing van aankondigingen, bestekken, offertes, concessies, DBFM- en aanverwante contracten, en de begeleiding van aanbestedings- en onderhandelingsprocedures;
 • advies, begeleiding en contentieux inzake overheidsopdrachten;
 • de uitoefening van wettelijke en contractuele voorkoop- en optierechten en de vervulling van hypothecaire formaliteiten;
 • de uitoefening van wettelijke en contractuele voorkoop- en optierechten en de vervulling van hypothecaire formaliteiten;
 • de operationele en fiscale optimalisatie van investeringsprojecten;
 • aanvechting of verdediging van nieuwe belastingen en heffingen ten laste van publieke of private ondernemingen;
 • de begeleiding bij de Europese staatssteuncontrole van nieuwe subsidieregelingen;
 • personeelshervormingen en -betwistingen inbegrepen syndicaal overleg.

Voor fiscale zaken en notariaat doen we een beroep op erkende deskundigen.

Enkele realisaties

Wij bereidden o.m. de innoverende Vlaamse decreten voor over publiek-private samenwerking, het parkeren, de vrijstelling van registratierechten voor autonome gemeentebedrijven, de verzelfstandiging van het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse Overheid, het Vlaamse loodswezen en de Vlaamse scheepvaartbegeleiding.

Wij analyseerden als eersten de gebreken van het statuut van overheidsgoederen in België, waarna de rechtspraak van het Hof van Cassatie en diverse regelgevingen daarover werden versoepeld.

Wij begeleidden de oprichting van het eerste autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid in België. Sindsdien stonden we in voor de oprichting van tal van autonome gemeente- en provinciebedrijven in heel Vlaanderen.

Wij ontwierpen de eerste private parkeerconcessie van België, die nu als referentietekst wordt gebruikt in heel Vlaanderen. Sindsdien werkten we in talrijke gemeenten concessies op maat uit, of actualiseerden we de bestaande overeenkomsten.

Wij assisteerden publieke en private partners voor de realisatie van belangrijke residentiële projecten en/of de bouw van nieuwe sportcomplexen met commerciële nevenfuncties zoals woongelegenheden, voetbaltribunes en zwembaden.

Wij verzorgden de grondige juridische screening van Vlaamse stadsontwikkelingsprojecten in de jury voor stadsvernieuwingsprojecten.